गाउँलेको मेहनत, कु गाउँ जाने पुल

स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरी गाउँलेहरुले निर्माण गरेको जाजरकोटको कु गाउँ जाने पुल ।