स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतिलो पहल

नेपालमा कार्यान्वयन गर्दै गरिएको संघीयता भनेअनुरूप हुन सकेन भनेर वेला–वेलामा आलोचना हुने गर्छ । यस्तो